Odszkodowanie z polisy biura rachunkowego

Z praktycznego punktu widzenia niemalże każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą potrzebuje fachowej pomocy ze strony biura rachunkowego, które to w rzetelny sposób poprowadzi dokumentację księgową jego firmy. Każdy księgowy, który zawiera z przedsiębiorcą umowę o charakterze cywilno-prawnym na prowadzenie takich ksiąg rachunkowych musi mieć wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej (OC biuro rachunkowe). Z takiego ubezpieczenia biura rachunkowego wypłacane jest odszkodowanie, jeśli na skutek błędu księgowego firma poniesie straty.

Skutki błędów księgowych

Z praktycznego punktu widzenia niemalże każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą potrzebuje fachowej pomocy ze strony biura rachunkowego, które to w rzetelny sposób poprowadzi dokumentację księgową jego firmyPrzedsiębiorca powinien jednak pamiętać, że skutki błędów czy też następstwa zaniedbań popełnionych przez księgowego, w myśl przepisów prawa ponosi nie biuro rachunkowe czy też księgowy, lecz właśnie sam podatnik. Podatnikowi jednak, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, które pokrywać będzie wydatki związane z błędem popełnionym przez księgowego, czyli na przykład zapłatą karnych odsetek.

Dochodzenie zadośćuczynienia

Wypłaty stosownego zadośćuczynienia przedsiębiorca może dochodzić bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym takie biuro rachunkowe zawarło obowiązkowe ubezpieczenie OC. Przesłanką do ubiegania się o odszkodowanie jest poniesienie przez przedsiębiorcę określonej szkody, która powstała na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków przez księgowego. Udowodnić jednak należy bezpośredni związek przyczynowo skutkowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a powstałą szkodą. Konieczne jest także wykazanie, że szkoda taka powstała z winy księgowego, czy też biura rachunkowego.